اعضای هیآت مدیره شرکت

 

 
 
 

اعضای هيات مدیره شرکت مه فر به قرار زیر میباشند :

آقای اکبر کدخدائی الیادرانی - رئیس هيات مدیره

آقای دکتر مسعود کدخدائی الیادرانی - نایب رئیس هيات مدیره

خانم فرنوش کدخدائی الیادرانی - مدیر عامل

آقای دکتر جمشید فرهنگیان - مدیر فنی
 

 

   
 
   

صفحه اصلی  -  مشخصات شرکت  -  اعضای هیآت مدیره شرکت  -  نشانی شرکت  -  سایر اطلاعات

 

Design & Developed by IranNeda.com